Τα δωμάτια διατίθενται και για ετήσια μίσθωση.

Πληροφορίες στο 6946 018050